Trang tin

QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP TÁC GIẢ

nộp bài cho 
Tạp chí Khoa học Công nghệ Các trường Đại học Kỹ thuật

1- Đăng ký tài khoản trực tuyến trên website của Tạp chí
2- Nhận phản hồi của Tạp chí gửi về tài khoản email đăng ký
3- Chuẩn bị bài báo theo mẫu của Tạp chí dưới dạng file word và file pdf
4- Đăng nhập tài khoản và nộp bài trực tuyến
5- Nhận thông báo về tình trạng bài nộp qua email và tài khoản đăng ký
6- Nộp lệ phí đăng bài khi có thông báo
7- Đăng nhập tài khoản để theo dõi tình trạng bài và thao tác sửa bài khi có yêu cầu
8- Yêu cầu cấp chứng nhận được đăng bài khi bài báo ở tình trạng chấp nhận đăng

website: jst.hust.edu.vn  |  email: jst@hust.edu.vn  |  phone: 0243 6231739