Trang tin

QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP PHẢN BIỆN 

cho 
Tạp chí Khoa học Công nghệ Các trường Đại học Kỹ thuật

1- Đăng ký tài khoản trực tuyến trên trang Tạp chí sử dụng email chính thống
2- Lựa chọn Tác vụ đăng ký “Phản biện và Tác giả” khi khai báo tài khoản 
3- Nhận thông báo mời phản biện của Tạp chí gửi về tài khoản email đăng ký 
4- Đăng nhập tài khoản và phản biện bài báo trong thời hạn yêu cầu  
5- Tiếp tục phản biện cho các bài báo có yêu cầu gửi lại sau khi sửa 
6- In ý kiền nhận xét phản biện và biên nhận theo mẫu, nhận lệ phí phản biện bài báo tại C1-325 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 
 

website: jst.hust.edu.vn  |  email: jst@hust.edu.vn  |  phone: 0243 6231739