Trang tin

CÁC SỐ XUẤT BẢN NĂM 2017


Tạp chí được xuất bản bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Trong đó, các số tiếng Anh được chia thành ba phạm trù riêng biệt: 

A – Hóa học, Sinh học và Môi trường 

B – Cơ khí, Cơ khí động lực và Vật liệu 

C – Công nghệ thông tin, Điện, Điện tử viễn thông 


1- Số 116 (01/2017): Số tiếng Việt

2- Số 117 (03/2017): Số tiếng Việt

3- Số 118 (06/2017): Số tiếng Anh (A)

4- Số 119 (06/2017): Số tiếng Anh (B)

5- Số 120 (06/2017): Số tiếng Anh (C)

6- Số 121 (09/2017): Số tiếng Việt

7- Số 122 (11/2017): Số tiếng Anh (B)

8- Số 123 (11/2017): Số tiếng Anh (C)