Trang tin
Tạp chí được xuất bản bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Trong đó, các số tiếng Anh được chia thành ba phạm trù riêng biệt: 

A – Hóa học, Sinh học và Môi trường 

B – Cơ khí, Cơ khí động lực và Vật liệu 

C – Công nghệ thông tin, Điện, Điện tử viễn thông 


CÁC SỐ XUẤT BẢN NĂM 2018

1- Số 124 (01/2018): Số tiếng Việt
2- Số 125 (03/2018): Số tiếng Việt
3- Số 126 (06/2018): Số tiếng Anh (A)
4- Số 127 (06/2018): Số tiếng Anh (B)
5- Số 128 (06/2018): Số tiếng Anh (C)
6- Số 129 (09/2018): Số tiếng Việt
7- Số 130 (11/2018): Số tiếng Anh (B)
8- Số 131 (11/2018): Số tiếng Anh (C)

CÁC SỐ XUẤT BẢN NĂM 2017

1- Số 116 (01/2017): Số tiếng Việt
2- Số 117 (03/2017): Số tiếng Việt
3- Số 118 (06/2017): Số tiếng Anh (A)
4- Số 119 (06/2017): Số tiếng Anh (B)
5- Số 120 (06/2017): Số tiếng Anh (C)
6- Số 121 (09/2017): Số tiếng Việt
7- Số 122 (11/2017): Số tiếng Anh (B)
8- Số 123 (11/2017): Số tiếng Anh (C)