Trang tin

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN


Định hướng của Tạp chí là hội nhập với các Tạp chí khoa học và công nghệ khu vực và quốc tế, được đánh giá và công nhận quốc tế. Qua đó góp phần quan trọng vào việc hội nhập khoa học quốc tế. Để đạt được mục tiêu lớn này, cần phân đấu để Tạp chỉ được lựa chọn vào Cơ sở dữ liệu của ISI, có chỉ số IF và các chỉ số đánh giá quốc tế khác. Từ đó từng bước nâng chất lượng Tạp chí thông qua nâng dần chỉ số IF. Các tiêu chí cần đạt bao gồm:
1.        TÍNH KỊP THỜI (timelines): đảm bảo thời gian đăng bài, thời gian phản biện theo đăng ký của Tạp chí. Đây là tiêu chí cơ bản và quan trọng bậc nhất để đánh giá chất lượng tạp chí.
2.        NỘI DUNG BIÊN TẬP (editorial content): Nội dung biên tập phản ánh nội dung khoa học của các bài báo, đảm bảo tính khoa học, tính mới, sự phù hợp của bài báo với chuyên ngành của Tạp chí.
3.        ĐA DẠNG QUỐC TẾ (international diversity): Tạp chí cần có ban biên tập với thành phần quốc tế, hướng tới độc giả quốc tế. Tạp chí cần được xuất bản đúng tiến độ, tăng dần các bài viết tiếng Anh tiến tới xuất bản hoàn toàn bằng tiếng Anh sau năm 2013.
4.        PHÂN TÍCH TRÍCH DẪN (citation analysis): đặc điểm trích dẫn của các bài báo khoa học phụ thuộc vào nhiều yếu tố: chất lượng bài báo, chuyên ngành của bài... Những điều này  được xem xét khi ISI đánh giá Tạp chí. Để có một đánh giá khách quan về chỉ số IF, ISI cũng giới hạn mức độ tự trích dẫn của một tạp chí. Tuy nhiên những nỗ lực nâng cao chỉ số IF của Tạp chí có thể được chú trọng sau này, khi các yếu tố cần thiết khác đã hội tụ đầy đủ.