Trang tin

CƯƠNG LĨNH HOẠT ĐỘNG 


Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật (JST) là tạp chí hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Tạp chí cung cấp đầu ra cho các công trình nghiên cứu có chất lượng cao của các học giả trong và ngoài nước, được đánh giá cao bởi các tổ chức cũng như các nhà khoa học. 

Tạp chí được xuất bản bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Trong đó, các số tiếng Anh hàng năm được chia thành các phạm trù riêng biệt: 

A – Hóa học, Sinh học và Môi trường 

B – Cơ khí, Cơ khí động lực và Vật liệu 

C – Công nghệ thông tin, Điện, Điện tử viễn thông 

Tạp chí hỗ trợ kết nối các nhà khoa học cùng lĩnh vực, chia sẻ kiến thức trong và giữa các ngành khác nhau, cả tầm quốc gia và quốc tế, tạo ra các giá trị kinh tế xã hội mới bằng cách lựa chọn xuất bản các công trình có giá trị căn cứ vào quy trình phản biện kín với hai phản biện độc lập. 

Thông qua việc kết nối các nhà khoa học từ các đơn vị đào tạo và nghiên cứu khác nhau trong Hội đồng biên tập và Hội đồng phản biện, Tạp chí mong muốn cung cấp những phản hồi tích cực và kịp thời tới các tác giả, hướng tới chất lượng cao trong kết quả công bố, với mong muốn luôn trở thành lựa chọn hàng đầu cho các tác giả có công trình giá trị trong phạm trù khoa học công nghệ ở Việt Nam, ngày càng thu hút các học giả nước ngoài và tuân thủ theo các chuẩn mực quốc tế và được tham gia vào các cộng đồng xuất bản uy tín.