Trang tin

       Hướng dẫn lập tài khoản mới trên trang web JST

Để đăng ký mới một tài khoản trên trang JST, hãy bấm vào mục [Đăng ký] ở góc phía trên cùng bên phải của trang web.Trang đăng ký xuất hiện với các mục yêu cầu bạn phải điền đầy đủ thông tin:Sau khi điền đầy đủ các thông tin yêu cầu, hãy bấm vào nút “Đăngký” để hoàn thành đăng ký tài khoản mới. Nếu không muốn đăng ký nữa, hãy bấm vào nút “Hủy đăng ký” để hủy toàn bộ dữ liệu nhập, JST sẽ tự động quay trở lại trang chủ.