Trang tin

 Hướng dẫn góp ý về trang web

Để góp ý về trang web, bạn vào mụcTác nghiệp người sử dụng/ Góp ý về trangweb hoặc vào link http://jst.hust.edu.vn/ModuleUser/Feedback.aspx.

Để góp ý cho trang web, bạn phảiđiền đầy đủ tiêu đề thư góp ý, nội dung góp ý và điền mã chứng thực gồm 5 ký tựở phía dưới, sau đó bấm “góp ý kiến”.