The Investigation of the Curing Reaction of Epoxidized Soybean Oil for Engineered Stone Application

Authors: Nguyễn Thị Thủy*

Abstract

Metyl hexahydro phtalic anhydrit (MHHPA) được sử dụng làm chất đóng rắn cho dầu đậu nành epoxy hóa với sự có mặt của xác tác metyl imidazon (NMI) . Ảnh hưởng của hàm lượng MHHPA, NMI, glyxerin và cả nhiệt độ tới quá trình đóng rắn dầu đậu nành epoxy hóa đã được nghiên cứu thông qua nhiệt tỏa ra của phản ứng đóng rắn. Phân tích nhiệt vi sai DSC đã được sử dụng để tính toán mức độ đóng rắn theo thời gian cho hệ dầu đậu nành epoxy hóa – MHHPA với sự có mặt của NMI và glyxerin. Điều kiện đóng rắn tối ưu nepoxy/nMHHPA: 1,05/1; NMI: 2% (mDĐN-E + mMHHPA); glyxerin: 1,5% (mDĐN-E + mMHHPA); 165oC, 40 phút) được sử dụng để chế tạo đá nhân tạo nhựa nền dầu đậu nành epoxy hóa. Kết quả về các tính chất của đá nhân tạo mở ra hướng thay thế nhựa polyeste không no độc hại bằng dầu đậu nành epoxy hóa thân thiện môi trường trong chế tạo đá nhân tạo.

Keyword

Dầu đậu nành epoxy hóa, MHHPA, imidazon, đá nhân tạo, mức độ đóng rắn
Pages : 95-99

Related Articles:

Authors : Trần Hải Nam*, Nguyễn Minh Đức, Đỗ Hạnh
Authors : Nguyễn Ngọc Tuệ*, Nguyễn Thu Hà, Nghiêm Thị Thương, Phạm Văn Tiến, Hồ Hữu Lộc, Hoàng Văn Đại
Authors : Vũ Thị Hồng Khanh*, Trần Thị Hồng Minh