Cyclic deformation and stress – strain characteristics of special steel 38XH3MФА

Authors: Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Dương*

Abstract

Trong bài báo,đã nghiên cứu ứng xử dẻo chu trình của thép đặc biệt 38XH3MФА như biến cứng chu trình, rão chu trình. Thí nghiệm thử kéo đơn được thực hiện để xác định các chỉ tiêu cơ tính của vật liệu. Thí nghiệm biến dạng chu trình được tiến hành với các mẫu chịu tải dọc trục vượt qua giới hạn chảy vật liệu ở cả trạng thái kéo – nén với hai chế độ gia tải là theo biên độ ứng suất và theo biên độ biến dạng. Các vòng ứng suất thu được được dùng để nhận dạng các tham số biến cứng, hiệu ứng Bauschinger và đặc trưng rão chu trình của thép này. Kết quả thí nghiệm cho thấy cơ tính tốt và khả năng chịu biến dạng chu trình của thép 38XH3MФА.

Keyword

: Hardening rule, cyclic hardening, steel 38XH3MФА, Bauschinger effect
Pages : 13-16

Related Articles:

Authors : Mateus Manuel Neto*, Pham Van Thang*, Luu Thi Lan Anh, Pham Phi Hung, Nguyen Ngoc Trung, Vo Thach Son