A DENSITY FUNCTIONAL INVESTIGATION OF THE REACTION MECHANISM OF CH3OH + HS•

Authors: Nguyễn Trọng Nghĩa*, Nguyễn Hồng Dương, Nguyễn Ngọc Tuệ, Nguyễn Thị Minh Huệ

Abstract

Tóm tắt: CH3OH là một trong những nhiên liệu thay thế tiềm năng. Bề mặt thế năng của phản ứng CH3OH + HS• đã được làm sáng tỏ ở mức CCSD(T)//B3LYP/aug-cc-pVTZ. Kết quả tính toán hóa học lượng tử cho thấy phản ứng chủ yếu xảy ra khi gốc tự do HS tách nguyên tử H trong nhóm OH và CH3 qua các hàng rào năng lượng lần lượt là 18,2 và 9,0 kcal/mol. Nhiệt phản ứng tính được ở 0 K của hai sản phẩm tương ứng lần lượt là 13,7 và 5,6 kcal/mol phù hợp tốt với giá trị từ thực nghiệm tương ứng là 14,5 và 5,2 kcal/mol. Tương tự, nhiệt phản ứng ở 298 K và các thông số cấu trúc tính được cho các chất phản ứng và sản phẩm phản ứng phù hợp tốt với các giá trị thực nghiệm.

Keyword

Reaction mechanism, mercapto radical (HS•), methanol (CH3OH), PES,
Pages : 69-73

Related Articles:

Authors : Nguyen The Manh, Duong Hong Quan, Cao Xuan Thang, Pham Hung Vuong*
Authors : Nguyễn Khắc Tùng, Nguyễn Công Tú, Nguyễn Hữu Lâm*
Authors : Dương Thị Dự*, Đặng Tiến Thành*, Chu Kỳ Sơn, Vũ Thu Trang*
Authors : Hoàng Thị Thu Hoài, Nguyễn Hữu Đông, Giáp Văn Hưng, Phạm Văn Hải, Nguyễn Thị Tuyết Mai*
Authors : Trần Đức Toàn*, Phạm Văn Hùng